Avís Legal

I.- Usuaris;

L’accés a i/o ús del lloc web de grupoaldago.com atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- Ús del lloc web, els seus serveis i continguts;

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesius contra SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L. , i societats depenents (d’ara endavant GRUPO ALDAGO) o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de GRUPO ALDAGO o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels quals es posin a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici algun al lloc web de GRUPO ALDAGO.

III.- Modificació unilateral;

GRUPO ALDAGO podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc web.

IV.- Hiperenllaços;

L’establiment de qualsevol hiperenllaç entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de GRUPO ALDAGO estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de GRUPO ALDAGO.
 • No s’establiran deep-links amb les pàgines web del lloc web ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents GRUPO ALDAGO.
 • Sota cap circumstància, GRUPO ALDAGO serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V.- Exclusió de Garanties i responsabilitat;

GRUPO ALDAGO no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La mancada disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

VI.- Durada;

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, GRUPO ALDAGO es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII.- Propietat Intel·lectual;

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut al Web, haurà de notificar aquesta circumstància a GRUPO ALDAGO indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al Web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca GRUPO ALDAGO i la corresponent marca gràfica és una marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

VIII.- Legislació aplicable i Jurisdicció;

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

GRUPO ALDAGO i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l’aquí establert. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, GRUPO ALDAGO i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.