Carrer Fernández Duró

Reurbanització del Carrer Fernandez Duró, Districte de Sants (Barcelona)

La reurbanització del Carrer Fernández Duró al Distrricte de Sants-Monjuic va comportar l’obertura de rases per a diferents serveis, la construcció de pous, la instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram així com les tasques de reblert, pavimentació i acabats de senyalització horitzontal.